తత్వశాస్త్రం, వ్యవస్థల సిద్ధాంతం, విజ్ఞాన, కళలలో ఆవిర్భావం అనగా సంక్లిష్ట విధానాల, సాపేక్ష సాధారణ పరస్పర చర్యల బహుళత్వము యొక్క బయటకు ఉత్పన్నమయ్యే మాదిరిల మార్గం. ఏకీకృత స్థాయిల యొక్క, క్లిష్టమైన వ్యవస్థల యొక్క సిద్ధాంతాలకు కేంద్రబిందువు ఆవిర్భావం. జీవశాస్త్రంలోని రసాయన శాస్త్రముల యొక్క నియమములలో ఆవిర్భావ లక్షణములు చూడవచ్చు, ఇంకా సూక్ష్మకణ భౌతికశాస్త్రములలోను ఆవిర్భావ లక్షణములు చూడవచ్చు.

అదేవిధంగా, మనస్తత్వశాస్త్రంలో న్యూరోబయలాజికల్ డైనమిక్స్ యొక్క ఆవిర్భావ లక్షణములు అర్ధం చేసుకోవచ్చు, మనస్తత్వశాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావ లక్షణముగా స్వేచ్ఛా మార్కెట్ సిద్ధాంతాల ఆర్థిక వ్యవస్థ అర్థమవుతుంది.

నిర్వచనములుసవరించు

ఆవిర్భావమనే ఆలోచన కనీసం అరిస్టాటిల్ కాలం నుండి ఉంది. ఈ భావన వ్రాసిన అనేక చారిత్రిక శాస్త్రవేత్తలలోని ఇద్దరు జాన్ స్టువర్ట్ మిల్, జూలియన్ హుక్స్లే. తత్వవేత్త G. H. ల్యుస్ వ్రాతల ద్వారా ఎమర్జెంట్ (ఆవిర్భావం) పదం వాడుకలోకి వచ్చింది.

సాధారణ వాడుక పదాలలో:
ఆవిర్భావం అంటే ఆవిర్భవించటం, లేదా జనించటం, లేదా ఉద్భవం, లేదా ఉద్భవించటం, లేదా పుట్టుకురావడం

చిత్రమాలికసవరించు