ఇంద్రగంటి

ఇంటిపేరు

ఇంద్రగంటి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాస్త్రి