ఉపన్యాసపయోనిధి

తెలుగు పుస్తకము

ఉపన్యాస పయోనిధి ప్రముఖ తెలుగు రచయిత కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి (1863 - 1940) రచించిన ఉపన్యాసాల సంకలనం. దీనిని 1911 సంవత్సరంలో కాకినాడలో ముద్రించారు. ఈ రచనకు నందిరాజు చలపతిరావు గారు సంపాదకత్వం వహించి, విపులమైన పీఠికను రచించారు.

ఉపన్యాస పయోనిధి పుస్తక ముఖచిత్రం.

ఇందున్న ఉపన్యాసాలు మార్చు

 • గణాధిపతి
 • మతము
 • జీవన్మతమేది ?
 • మతముయొక్క యావశ్యకత
 • హిందూమతము దాని ధర్మములు
 • హిందూమతము ఒంటెద్దుతనమును కలిగించునదియా ?
 • త్రిమతములు
 • అద్వైతము, తద్విరోధులు
 • బ్రహ్మ జ్ఞానము
 • రావుబహదూర్ వీరేశలింగం పంతులుగారి యాత్మజ్ఞానము
 • తత్వమసి
 • ఈశ్వరమాయ
 • జగము సృజింపబడినదా ?
 • జగత్తు సత్యమా ?
 • ఉపమలు
 • భ్రమరకీటన్యాయము
 • ప్రమాణవిచారము
 • బాలురు (విద్యార్థులు) వేదాంతము
 • ఏకేశ్వరవాదము
 • సత్యవాదిని - భగవద్గీత - వేదములు
 • వేదములు - శ్రోత్రియులు
 • జపానుదేశము - వేదాంతము
 • మానవుడు
 • యజ్ఞఓపవీతరహస్యము
 • శ్రీశంకరభగవత్పాదులవారు
 • అభేదానందస్వామి - వేదాంతము
 • శ్రీకృష్ణభగవానులవారు
 • శ్రీకృష్ణమూర్తి
 • శ్రీకృష్ణుడు జారుడా ?
 • పాపశిక్షణమను నుపన్యాస విమర్శనము
 • దసరా
 • భగవద్గీతను గూర్చి యితరదేశస్థులగు ప్రాజ్ఞఉలిచ్చిన యభిప్రాయములు
 • కీర్తిశేషులైన ప్రతాపచంద్ర మజుందారు గారు బ్రహ్మసమాజము
 • బ్రహ్మసమాజమతము హిందూమతమా ?
 • బ్రహ్మమతము - ఈశ్వరవాది
 • క్రీస్తుమతశాఖలు
 • నలుడు - సత్యసంధత
 • బ్రహ్మసామాజికులు విగ్రహారాధనము
 • రామమోహనరాయలవారు
 • బ్రహ్మసమాజమతపరిణామము
 • బ్రహ్మసమాజమునందు విశేషము గలదా ?
 • మొదటిబ్రాహ్మూవివాహము

మూలాలు మార్చు