ఎంపల్లి (అయోమయనివృత్తి)

(ఎంపల్లి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఎంపల్లి పేరుతో ఇతర గ్రామాలు ఉన్నాయి.