ఏకవింశతి-నరకములు

  1. (అ.) 1. తామిస్రము, 2. లోహశంకువు, 3. మహానిరయము, 4. శాల్మలి, 5. రౌరవము, 6. కుడ్మలము, 7. పూతిమృత్తికము, 8. కాలసూత్రకము, 9. సంఘాతము, 10. లోహితోదము, 11. సవిషము, 12. సంప్రతాపనము, 13. మహానరకము, 14. కాకోలము, 15. సంజీవ వనము, 16. నదీపథము, 17. అవీచి, 18. అంధతామిస్రము, 19. కుంభీపాకము, 20. అసిపత్రవనము, 21. తపనము. [యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి]
  2. (ఆ.) 1. తామిస్రము, 2. అంధతామిస్రము, 3. రౌరవము, 4. మహారౌరవము, 5. కుంభీపాకము, 6. కాలసూత్రము, 7. అసిపత్రవనము, 8. సూకర ముఖము, 9. అంధకూపము, 10. కృమిభోజనము, 11. సందంశము, 12. తప్తోర్మి, 13. వజ్ర కంటక శాల్మలి, 14. వైతరణి, 15. పూయోదము, 16. ప్రాణరోధము, 17. విశసనము, 18. లలాభక్షము, 19. సారమేయాదనము, 20. అవీచి, 21. అయఃపానము. [భాగవతము 5-26]
  3. (ఇ.) 1. తామిస్రము, 2. అంధతామిస్రము, 3. మహారౌరవము, 4. రౌరవము, 5. కాలసూత్రము, 6. మహానరకము, 7. సంజీవనము, 8. మహావీచి, 9. తపనము, 10. సంప్రతాపనము, 11. సం(హా)ఘాతము, 12. సకాకోలము, 13. కుడ్మలము, 14. ప్రతిమూర్తికము, 15. లోహశంకువు, 16. ఋజీషము, 17. పథము, 18. శాల్మలి, 19. నది, 20. అసిపత్రవనము, 21. లోహదారకము. [మనుస్మృతి 4-88]
  4. (ఈ.) 1. తామిస్రము, 2. లోహకుండము, 3. మహారౌరవము, 4. శాల్మలి, 5. రౌరవము, 6. కుడ్మలము, 7. కాలసూత్రము, 8. పూతిమృత్తిక, 9. సంఘాతము, 10. లోహితోదము, 11. సవిషము, 12. సంప్రతాపనము, 13. మహానిరయము, 14. కాకోలము, 15. సంజీవనము, 16. మహాపదము, 17. అవీచి, 18. అంధతామిస్రము, 19. ??, 20. తపనము, 21. ??. [గరుడపురాణము 3-60]