పంచాంగం ప్రకారం కరణములు 11.

 1. బవ
 2. భాలవ
 3. కౌలవ
 4. తైతుల
 5. గరజి
 6. పణజి
 7. భద్ర
 8. శకునే = శకుని
 9. చతుష్పాతు
 10. నాగవము
 11. కీమస్తుఘ్నము
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కరణం&oldid=2381515" నుండి వెలికితీశారు