కాజురైనేసి పుష్పించే మొక్కలలోని ఒక కుటుంబం.

కాజురైనేసి
Equisetoid twigs.jpg
Common Ironwood (Casuarina equisetifolia)
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
కాజురైనేసి

ప్రజాతులు

Allocasuarina
కాజురైనా
Ceuthostoma
Gymnostoma