కాట్రగడ్డ

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కాట్రగడ్డ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.