కామేశ్వరి తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.


  • కామేశ్వరిపేట, శ్రీకాకుళం జిల్లా, నరసన్నపేట మండలానికి చెందిన గ్రామం