కెలోరిఫిక్ విలువ

గాలిలో మండి ఉష్ణాన్నిచ్చే పదార్థం ఇంధనం. ప్రమాణ ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఇంధనం, సంపూర్ణంగా మండి (ఆక్సిజన్ లో) విడుదల చేసే ఉష్ణ శక్తిని ఆ ఇంధనం యొక్క కెలోరిఫిక్ విలువ అంటారు. లేక "విశిష్ట శక్తి" అంటారు.

కెలోరిఫిక్ విలువ =
కెలోరిఫిక్ విలువ = , Q=ఉత్పత్తి అయిన ఉష్ణము, m = ద్రవ్యరాశి.
C.G.S లో ప్రమాణం =
M.K.S లో ప్రమాణం =
1 Cal = 4.18 J

పరికరం మార్చు

 
బాంబ్ కెలోరీ మీటర్

ఇంధనాల కెలోరిఫిక్ విలువలు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే పరికరమును బాంబ్ కెలోరీ మీటర్ అంటారు.

 • కెలోరిఫిక్ విలువను కనుగొను విధానం:
  • బాంబ్ కెలోరీ మీటర్ లో గల నీటి ద్రవ్యరాశిని, తొలి ఉష్ణోగ్రతను మొదట గణించాలి.
  • పదార్థ ద్రవ్యరాశిని మొదట కనుగొనాలి.
  • పదార్థాన్ని బాంబ్ కెలోరీ మీటర్ లోగల పళ్ళెంలో ఉంచాలి.
  • విద్యుత్ ఎలక్ట్రోడ్ల ద్వారా విద్యుత్ ను పంపి పదార్థాన్ని మండించాలి.
  • పదార్థం మండినపుడు వెలువడు ఉష్ణమును నీరు గ్రహిస్తుంది.
  • పదార్థం పూర్తిగా మండిన తర్వాత నీటి తుది ఉష్ణోగ్రతను కనుగొనాలి.
  • నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో భేదాన్ని కనుగొనాలి.
  • పదార్థం పూర్తిగా మండినపుదు వెలువడే ఉష్ణరాశి = నీరు గ్రహించిన ఉష్ణరాశి.
  • నీటి యొక్క ద్రవ్యరాశి, ఉష్ణోగ్రతాభివృద్ధి, విశిష్టోష్ణముల లబ్ధం నీరు గ్రహించిన ఉష్ణ రాశి నిస్తుంది.
  • పదార్థం పూర్తిగా మండినపుడు వెలువడు ఉష్ణరాశి (నీరు గ్రహించిన ఉష్ణ రాశి), పదార్థ ద్రవ్యరాశి ల నిష్పత్తి ఆ పదార్థ కెలోరిఫిక్ విలువ అవుతుంది.