కోటి (అయోమయ నివృత్తి)

కోటి అనగా సంఖ్యామానంలో నూరు లక్షలు. కోటి అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: