గానుగ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గానుగ ఒక వ్యవసాయ సంబంధమైన పనిముట్టు.