గుమ్మడి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గుమ్మడి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని సూచించవచ్చు:


గుమ్మడి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.


గుమ్మడి పేరుతో కొన్ని నివాస ప్రాంతాలు: