గొంతు, గొంతుక లేదా కంఠము ముక్కు, నోరులకు వెనుక భాగంలో స్వరపేటిక, అన్నవాహిక లకు పైనున్న భాగం. ఇది జీర్ణ వ్యవస్థ, శ్వాస వ్యవస్థలకు రెండింటికి చెందినది. ఆహారం అన్నవాహికలోనికి, గాలి ఊపిరితిత్తులలోనికి ఒకదానితో ఒకటి కలవకుండా దీని ద్వారా వెళ్తాయి.గొంతు లేక గళములో మూడు భాగములు ఉంటాయి. ముక్కు వెనుకను, మృదుతాలువునకు పైనా ఉండు గొంతుభాగము నాసికాగళము. నాసికాగళములోనికి రెండు ప్రక్కలా శ్రవణకంఠ నాళికల ద్వారములు తెరుచుకుంటాయి. ఈ శ్రవణకంఠ నాళికలు మధ్యచెవులను గొంతుతో కలుపుతాయి. నాసికాగళము ముందు భాగములో ముక్కు వెనుక రంధ్రములు తెరుచుకుంటాయి. వెనుక భాగములో శ్లేష్మపు పొర క్రింద దళసరి రసికణజాల రాశులు ఉంటాయి.నోటి వెనుక ఉండు గొంతు భాగము వక్త్రగళము . ఈ భాగము అంగిలి నుంచి కంఠికాస్థి ( హయాయిడ్ ఎముక ) వరకు ఉండే గళభాగము. మృదుతాలువు నుంచి రెండు పక్కలా నాలుక మూలమునకు ఒకటి, గళమునకు ఒకటి తెరలు క్రిందకు దిగుతాయి. ఈ తెరల నడిమిలో గళ రసికణ గుళికలు ( టాన్సిల్స్ ) ఉంటాయి. మృదుతాలువు మధ్యభాగము నుంచి కొండనాలుక ( ఉపజిహ్వ ) గొంతులోనికి వ్రేలాడుతుందికంఠికాస్థి నుంచి అన్ననాళ ప్రవేశద్వారము వరకు ఉండు గొంతు భాగము అధోగళము . దీనిలో ముందుభాగములో స్వరపేటిక ఉంటుంది. స్వరపేటికకు మీద నాలుక మూలములో స్వరపేటిక మూత ఉంటుంది. ఆహారమును శ్వాసపథమునుంచి తప్పించి అన్ననాళమువైపు మరలించుటకు ఈ స్వరపేటిక మూత తోడ్పడుతుంది. స్వరపేటికకు ఇరుప్రక్కల కాయల ఆకారపు గుంతలు ఉంటాయి. గొంతుక స్వరపేటిక క్రింద ఉండే ముద్రికా మృదులాస్థి ( క్రైకాయిడ్ కార్టిలేజ్ ) వెనుక, ముద్రికా గళ నియంత్రణ కండరము (క్రైకో ఫెరింజియల్ స్ఫిన్టరు) క్రింద అన్ననాళముగా కొనసాగుతుంది. ముద్రికా మృదులాస్థి ఉంగరపుటాకారములో ఉంటుంది.

తల మెడలో భాగాలు

భాషా విశేషాలు మార్చు

తెలుగు భాషలో గొంతు పదానికి వివిధ ప్రయోగాలున్నాయి. గొంతు లేదా గొంతుక నామవాచకంగా The throat. కంఠము. The voice, a tone కంఠధ్వని అని అర్ధము. ఉదా: గొంతు పట్టినది I am chocked, i.e., I do not know what to say. నా గొంతు రాసినది I am hoarse. వాని గొంతు కమ్మినది he is hoarse. గొంతుకపోక or గొంతునబడి n. The apple of the throat. గొంతు కూర్చుండు v. n. అనగా To squat down on one's heels. గొంతుకోత n. A cut throat business. A brawl, a quarrel. గొంతెమగోరుచెట్టు n. A plant, Paederia foetida. సారణి, లంజె. సవరము. గొంతెమ్మ n. The name of a certain rural goddess ఒక గ్రామదేవత. గొంతెమ్మ కోరికలు n. Whimsical speculations, castles in the air. కోరదగని కోరికల, వెర్రిమూచనలు.

మూలాలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గొంతు&oldid=3917519" నుండి వెలికితీశారు