చమత్కార మంజరి సింహాద్రి వెంకటాచార్యులు రచించిన కావ్యం. ఇతడు గోదావరి మండలానికి చెందిన శ్రీవైష్ణవ కులస్తుడని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. ఈ గ్రంథంలోని పద్యాలను అప్పకవికి పూర్వులైన లాక్షణికులు ఉపయోగించకపోవడం చేసి, ఈ గ్రంథకర్త దాదాపు 1630-40ల నడుమ గ్రంథ రచన చేసివుంటారని నిర్ణయించారు. కవి ఈ కావ్యాన్ని వైష్ణవ మతోద్ధారకుడైన శ్రీ రామానుజాచార్యులు వారికి అంకితమిచ్చెను.

ఈ గ్రంథాన్ని కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు 1900 సంవత్సరంలో తమ చింతామణీ ముద్రణాశాల ద్వారా ప్రచురించగా, అనంతర కాలంలో ఈ ప్రతిని జానపాటి పట్టాభిరామశాస్త్రి ముద్రించారు.

దీని మొదటికూర్పు 1911 సంవత్సరం శ్రీభారతీవిలాస ముద్రాక్షరశాల, నర్సారావుపేట వారిచే ముద్రించబడి ప్రచురించబడింది.

మొదటి పద్యం మార్చు

శా. శ్రీరామాధిప భోగ్య వస్తుకల నా సిద్ధ ప్రదీపంబు సం
సారాంబోనిధి గాఢ సేతు వురు మోక్షశ్రీ మృగాక్షీ నశీ
కారాద్యౌషధ మాగమ క్షితిజ శాఖా చిత్రమై యొప్పు మా
శ్రీమానుజ దివ్య శాసనము వర్ధిల్లుం దిగంతంబులన్

మూలాలు మార్చు