"దాడిమీ పత్రి" కూర్పుల చరితంసవరించు

"దాడిమీ పత్రి" వ్యాసాన్ని విలీనం చేసితిని.----  కె.వెంకటరమణ చర్చ 14:05, 12 మే 2014 (UTC)


 1. (ప్రస్తు • గత) 14:03, 12 మే 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (184 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 14:03, 12 మే 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (56 బైట్లు) (-5,072)‎ . . (దానిమ్మ లో విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 07:25, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,128 బైట్లు) (+55)‎ . . (మూస చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 4. (ప్రస్తు • గత) 17:07, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,073 బైట్లు) (+20)‎ . . (మూస:,విలీనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 5. (ప్రస్తు • గత) 16:49, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,053 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 6. (ప్రస్తు • గత) 16:46, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,052 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎భౌతిక లక్షణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 16:43, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,050 బైట్లు) (-419)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 16:43, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,469 బైట్లు) (+605)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 16:42, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,864 బైట్లు) (+426)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 16:40, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,438 బైట్లు) (+255)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 16:39, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,183 బైట్లు) (+279)‎ . . (→‎ఉపయీగం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 16:37, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,904 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎దాడిమీ పత్రి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 13. (ప్రస్తు • గత) 12:35, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (3,904 బైట్లు) (+37)‎ . . (వర్గం:ఆకులు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 14. (ప్రస్తు • గత) 12:11, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,867 బైట్లు) (+154)‎ . . (→‎వనరులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 15. (ప్రస్తు • గత) 12:09, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,713 బైట్లు) (+93)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 16. (ప్రస్తు • గత) 12:05, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,620 బైట్లు) (+12)‎ . . (→‎దాడిమీ పత్రి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 12:04, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,608 బైట్లు) (+2,939)‎ . . (→‎ఉపయీగం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 18. (ప్రస్తు • గత) 11:16, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ WU:ISHU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (669 బైట్లు) (+669)‎ . . (కొత్త పేజీ: == ఉపయీగం == దీని వ్యవహార నామం ‘దానిమ్మ’. ఈ ఆకులను కొద్దిగా దంచి...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)


Return to "దానిమ్మ" page.