తెల్ల రక్తకణాలు

తెల్ల కణాలు లేదా తెల్ల రక్తకణాలు (White Cells or White Blood Cells) రక్తం లోని ఒక విధమైన కణాలు.

తెల్లకణాల పట్టిక

మార్చు
Type Microscopic Appearance Diagram Approx. %
in adults[1]
Diameter (μm)[1] Main targets[2] Nucleus[2] Granules[2] Lifetime[1]
Neutrophil     54-62%[3] 10-12 multilobed fine, faintly pink 6 hours-few days
(days in spleen and other tissue)
Eosinophil   1-6% 10-12 bi-lobed full of pink-orange (when stained) 8-12 days (circulate for 4-5 hours)
Basophil     <1% 12-15 bi- or tri-lobed large blue ?
Lymphocyte     25-33% 7-8 deeply staining, eccentric NK-cells and Cytotoxic (CD8+) T-cells [4] weeks to years
Monocyte   2-8% 14-17 Monocytes migrate from the bloodstream to other tissues and differentiate into tissue resident macrophages or dendritic cells. kidney shaped none hours-days
Macrophage     21 (human)[5] 13 (rat)[6] Phagocytosis (engulfment and digestion) of cellular debris and pathogens, and stimulation of lymphocytes and other immune cells that respond to the pathogen. activated=days immature=months-years
Dendritic cells     Main function is as an antigen-presenting cell (APC) that activates T lymphocytes. similar to macrophages

మూలాలు

మార్చు
  1. 1.0 1.1 1.2 Daniels, Victor G.; Wheater, Paul R.; Burkitt, H. George (1979). Functional histology: a text and colour atlas. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 0-443-01657-7.
  2. 2.0 2.1 2.2 Alberts, Bruce (2005). "Leukocyte functions and percentage breakdown". Molecular Biology of the Cell. NCBI Bookshelf. Retrieved 2007-04-14.
  3. ఉల్లేఖన లోపం: చెల్లని <ref> ట్యాగు; wisc-online.com అనే పేరుగల ref లలో పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు
  4. Semester 4 medical lectures at Uppsala University 2008 by Leif Jansson
  5. Environemental Health Perspectives 150(5), Sept. 1997
  6. Environmental Health Perspectives 150(5), Sept. 1997