తేజోమూర్తుల కేశవరావు

తేజోమూర్తుల కేశవరావు

తేజోమూర్తుల కేశవరావు ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ఇతడు దారుచిత్రాలను (కఱ్ఱపై చిత్రాలను) చెక్కడంలో నేర్పరి. ఇతడు శాంతినికేతన్ లో నందలాల్ బోస్ వద్ద చిత్రకళ నేర్చాడు. ఇతని చిత్రాలు ఉదయిని, భారతి తదితర పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి.

చిత్రమాలికసవరించు