తొడిమ అనగా కాండంనకు ఆకునకు, కాండంనకు పుష్పంనకు, కాండంనకు కాయకు మధ్య ఉండే కాండం వంటి భాగాన్ని తొడిమ అంటారు. తొడిమను ఇంగ్లీషులో Petiole అంటారు.

Leaf of Dog Rose (Rosa canina), showing the petiole, two leafy stipules, and five leaflets.
Acacia koa with phyllode between the branch and the compound leaves.

తొడిమ బొప్పాయి, గంగరావి మొదలగు కొన్నిటిలో పొడుగుగా ఉండును. పొన్న, రేగు మొదలగు కొన్నిటిలో పొట్టిగా నుండును. నేల ఉసిరి ఆకులకును వాయింట యొక్క చిట్టి ఆకులకును తొడిమ లేనే లేదు. తొడిమనంటుకొని దానికిరు ప్రక్కల కణుపు వద్ద చిన్న రేకలవంటివి కొన్నిటిలో ఉండును. ఉదాహరణకు: గులాబి. వానికి కణుపుపుచ్ఛములని పేరు. ఇవి ఆకులు మిక్కిలి చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు కణుపుసందులందు మొలచెడు మొగ్గలకు ఎండ తగులనీయకుండ కాపాడుచుండును. రేగు చెట్టులోనివి ముండ్లుగా మారియున్నవి. తొగరు చెట్టులో రెండాకులకును మధ్యగా నున్నవి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తొడిమ&oldid=3031361" నుండి వెలికితీశారు