• 1. వైకుంఠము,
 • 2. ఆమోదస్థలము,
 • 3. ప్రమోద స్థలము,
 • 4. సమ్మోదము,
 • 5. సత్యలోకము,
 • 6. సూర్యమండలం,
 • 7. క్షీరాబ్ధి,
 • 8. శ్వేతద్వీపము,
 • 9. బదరీవనము,
 • 10. నైమిశారణ్యము,
 • 11. హరిక్షేత్రము,
 • 12. అయోధ్య,
 • 13. మథుర,
 • 14. మాయాస్థలము,
 • 15. కాశి,
 • 16. అవంతి,
 • 17. ద్వారవతి,
 • 18. వ్రజస్థానము,
 • 19. బృందావనము,
 • 20. కాళీహ్రదము,
 • 21. గోవర్ధనము,
 • 22. భక్తమోచనము,
 • 23. గోమతపర్వతము,
 • 24. హరిద్వారము,
 • 25. ప్రయోగ,
 • 26. గయ,
 • 27. గంగాసాగర సంగమము,
 • 28. చిత్రకూటము,
 • 29. నందిగ్రామం,

 • 30. ప్రభాస్థలి,
 • 31. శ్రీకూర్మము,
 • 32. నీలాచలము,
 • 33. సింహాచలము,
 • 34. తులసీవనము,
 • 35. కృ (త) శశౌచము,
 • 36. శ్వేతగిరి,
 • 37. ధర్మపురి,
 • 38. శ్రీకాకుళం,
 • 39. అహోబిల గరుడాద్రి,
 • 40. పాండురంగము,
 • 41. వెంకటగిరి,
 • 42. యాదవ పర్వతము,
 • 43. ఘటికాచలము,
 • 44. వారణగిరి,
 • 45. కాంచి,
 • 46. యథోక్తస్థలము,
 • 47. పరమస్థలి,
 • 48. పాండుభూస్థలి,
 • 49. విక్రమస్థలి,
 • 50. కామాళి,
 • 51. అష్ట (మ) భుజస్థలము,
 • 52. ప్రవాళస్థలము,
 • 53. దీపాభస్థలము,
 • 54. గృధ్ర స్థలము,
 • 55. వీక్షారణ్యము,
 • 56. తోతాద్రి,
 • 57. గజస్థలము,
 • 58. బలిపురము,

 • 59. భక్తసారము,
 • 60. ఇంద్రస్థలము,
 • 61. గోపపురము,
 • 62. ముష్టిస్థలి,
 • 63. మహితస్థలి,
 • 64. అంతర్వేది,
 • 65. భద్రాచలము,
 • 66. శోభనాద్రి,
 • 67. మంగళగిరి,
 • 68. శ్రీముష్ణము,
 • 69. మహిత స్థలము,
 • 70. శ్రీరంగము,
 • 71. శ్రీరామస్థలము,
 • 72. శ్రీనివాస స్థలము,
 • 73. స్వర్ణమందిరము,
 • 74. వ్యాఘ్రపురము,
 • 75. ఆకాశనగరము,
 • 76. ఉత్పలావతకము,
 • 77. మణికూటము,
 • 78. విష్ణుపురము,
 • 79. భక్తస్థానము,
 • 80. శ్వేతహ్రదము,
 • 81. అగ్నిపురము,
 • 82. భార్గవస్థానము,
 • 83. వైకుంఠము,
 • 84. పురుషోత్తమము,
 • 85. చక్రతీర్థము,
 • 86. కుంభకోణము,

 • 87. భూతస్థానము,
 • 88. కపిస్థలము,
 • 89. చిత్రకూటము,
 • 90. ఉత్తమస్థలము,
 • 91. శ్వేతగ్రావము,
 • 92. పార్థస్థలము,
 • 93. కృష్ణకోట,
 • 94. నందిపురి,
 • 95. వృద్ధపురి,
 • 96. సంగమ గ్రామం,
 • 97. శరణ్యము,
 • 98. సింహక్షేత్రము,
 • 99. మణిమంటపము,
 • 100. నిబిడము,
 • 101. ధానుష్కము,
 • 102. మాహురము,
 • 103. మధుర,
 • 104. వృషబాధ్రి,
 • 105. వరగుణస్థము,
 • 106. కురక,
 • 107. గోష్ఠీపురము,
 • 108. దర్భసంస్తరణము,
 • 109. ధ్వనిమంగళక స్థలము,
 • 110. భ్రమరస్థలము,
 • 111. కురంగస్థలము,
 • 112. వటస్థలము,
 • 113. క్షుద్రనది,
 • 114. అనంతశయనము.