దోస (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  • దోసచెట్టు - దీనిని బిలింబి దోస అని అంటారు. ఇది 5 నుంచి 10 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది.
  • దోసకాయలు - దీనిని ఆంగ్లంలో కుకుంబర్ అంటారు. ఇది తీగల ద్వారా అల్లుకుంటుంది.