నీతి చంద్రిక

పరవస్తు చిన్నయసూరి రచించిన గ్రంథం
(నీతిచంద్రిక నుండి దారిమార్పు చెందింది)

పరవస్తు చిన్నయ సూరి అనువదించిన నీతి కథల సమాహారం. మూర్ఖులైన రాజపుత్రులకు సులభ రీతిలో రాజనీతి బోధించడానికి విష్ణు శర్మ అనే పండితుడు రూపొందించిన కథా సౌరభం. ఈ కథలు చాలా ఆసక్తి కరమై ఉండి చదువరులను చదివింప చేస్తాయి.

నీతి చంద్రిక
కృతికర్త: పరవస్తు చిన్నయసూరి
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: నీతికథలు
ప్రచురణ: వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు
విడుదల: 1954
నీతి కథల సమాహారం అనువాదం చేసిన రచయిత పరవస్తు చిన్నయ సూరి చిత్రం

మరింత విపులమైన వ్యాసం కోసం పంచతంత్రంను చూడండి.

విభాగాలు

మార్చు

మిత్ర లాభము

మార్చు
  • చిత్రగ్రీవుడను కపోతరాజు వృత్తాంతము
  • కంకణమున కాసించి పులిచే జంపబడిన బాటసారి కథ
  • హిరణ్యకుడు పావురములకు మేలుసేయుట
  • లఘుపతనక మనెడి వాయసము హిరణ్యకుని చెలిమి గోరుట
  • నక్క కపటపు మాటలచే వంచింపబడిన లేడి కథ
  • మార్జాలమునకు జోటిచ్చి దానివలన మరణించిన జరద్గవమను గ్రద్ద కథ
  • నూవుల బ్రాహ్మణి కథ
  • అతిసంపాదనేచ్ఛచే వింటిదెబ్బ తగిలి మరణించిన నక్క కథ
  • చిత్రాంగుని చేరిక
  • దూరాలోచన లేక ముంగిసను జంపి విచారించిన బ్రాహ్మణుని కథ
  • సోమశర్మ తండ్రి కథ

మిత్రభేదము

మార్చు
  • మేకును బెఱికి మరణించిన కోతి కథ
  • పరుల యధికారము మీద బెట్టుకొని మరణించిన గాడిద కథ
  • దమనకుడు పింగళకుం జేరుట
  • పొలికలని యందలి నక్క కథ
  • సింహము పనియంతయు నెఱవేర్చి చెడిన పిల్లి కథ
  • సంజీవకుడు మంత్రియు, గరటక దమనకులు కోశాధికారులు నగుట
  • స్తబ్ధకర్ణుని రాక - సంజీవకుడు కోశాధికారి యగుట
  • కరటక దమనకుల విషాదము - పన్నుగడ
  • స్వయంకృతాపరాధము వలన జెడిన రాజకుమారుని కథ
  • స్వయంకృతాపరాధము వలన జెడిన సన్న్యాసి కథ
  • సన్న్యాసిని మోసగించిన యాషాడభూతి కథ
  • ఉపాయముచే ద్రాచుబామును జంపిన కాకి కథ
  • బుద్ధిబలమున సింహముం జంపిన కుందేటి కథ
  • దమనకుడు పింగళకుని మనసు విఱచుట
  • తీతువు సముద్రుని సాధించిన కథ
  • దమనకుడు సంజీవకునకు దుర్బోధ చేయుట
  • సంజీవకుని వథ

విగ్రహము

మార్చు

మూలాలు

మార్చు