పంచమి (అయోమయ నివృత్తి)

పంచమి చంద్రమానం ప్రకారం ఐదవ తిథి.