పరిధీయ నరాల వ్యవస్థ (Peripheral Nervous System) మానవుని నరాల వ్యవస్థలో ప్రధానమైన వ్యవస్థ. మెదడు, వెన్నుపాము నుంచి ఉద్భవించే నాడులన్నిటినీ కలిపి పరిధీయ నరాలు (Peripheral Nerves) అంటారు. ఇవి మొత్తం 43 జతలుంటాయి. వీనిలో మెదడు నుండి ఉద్భవించే నరాలను కపాల నరాలు (Cranial Nerves) అంటారు. ఇవి 12 జతలుంటాయి. వెన్నుపాము నుండి ఉద్భవించే నరాలలలో జ్ఞాన నరాలు (Sensory Nerves), చాలక నరాలు (Motor Nerves) ఉంటాయి.