సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించే గ్రహం, ఉల్క, తోకచుక్క తదితర వస్తువులు తమ కక్ష్యలో సూర్యునికి అత్యంత సమీపంలో ఉండే స్థానాన్ని పెరిహీలియన్ అని అంటారు. ఆ కక్ష్యలో సూర్యుడి నుండి అత్యంత దూరంగా ఉండే స్థానాన్ని అప్‌హీలియన్ అని అంటారు.

1. అప్‌హీలియన్ వద్ద గ్రహం 2.పెరిహీలియన్ వద్ద గ్రహం 3. సూర్యుడు. రేఖాచిత్రం మాత్రమే కొలమానము కాదు.

పెరిహీలియన్ అనేపదం గ్రీకు పదాలైన "పెరి", "హేలియోస్" నుండి వచ్చింది. "పెరి" అంటే “సమీపంలో”అని, "హేలియోస్"అంటే “సూర్యుడు”అని అర్ధాలు. అప్‌హీలియన్‌లో “అపో” అనేది గ్రీకు విభక్తినుండి వచ్చింది.“అపో”అంటే“దూరం”అని అర్థం.(ఇదే విధంగా “పెరిజీ”, “అపొజీ” అనే పదాలు భూమి చుట్టూ ఉండే కక్ష్యల్లో అత్యంత సమీప, అత్యంత దూర స్థానాలను సూచిస్థాయి.)

మన సౌర వ్యవస్థలో అన్ని గ్రహాలు, తోక చుక్కలు, గ్రహ కక్ష్యలు సుమారు దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉంటాయి. (పెరిహీలియన్ చలనంగా పిలువబడే ఒకప్రక్రియ సూర్యుని చుట్టూ ఒక శరీరం యొక్క కక్ష్యను ఒక సాధారణ సంవృత రేఖ కాకుండా నిరోధిస్తుంది. అందువల్ల ప్రతి కక్ష్యసుమారుగా మాత్రమే దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉంటాయి.) అందువలన, అన్నికక్ష్యలకు సూర్యుని నుండి ఒక అతి దగ్గర, ఒక అతి సుదూర స్థానాలు కలిగి ఉంటాయి:ఒక పెరిహీలియన్, అప్‌హీలియన్.వీటనే“యాప్సైడసు” అని అంటారు.కక్షీయ వైపరీత్యం కక్ష్య యొక్క సమత్వమును (పరిపూర్ణ వృత్తం నుండి నిష్క్రమణ) కొలుస్తుంది.

భూమిప్రతి సంవత్సరం జూలై 4న సూర్యునికిఅతి దూరముగా, జనవరి 3న సూర్యునికి అతి దగ్గరగా వస్తుంది.జూలైలో, జనవరిలో సూర్యుని నుండి భూమి మధ్య దూరాలలోగల తేడా 5 మిలియన్ కిలోమీటర్ల (3.1 మిలియన్ మైళ్ళ) ఉంటుంది. జనవరి ప్రారంభంలోభూమి సూర్యుని నుండి 147.1 మిలియన్ కిలోమీటర్ల (91.4 మిలియన్ మైళ్ళ) దూరంలో, పెరిహీలియన్వద్ద ఉండగా, దీనికి విరుద్ధంగా జూలై లోభూమి సూర్యుని నుండి 152.1 మిలియన్ కిలోమీటర్ల (94.5 మిలియన్ మైళ్ళ) దూరంలో, అప్‌హీలియన్ వద్దఉంది.దీని వల్ల అప్‌హీలియన్ వద్ద పెరిహీలియన్తొ పొలిస్తే ఒక చదరపు ప్రాంతంలోసౌర రేడియేషన్93.55% మాత్రమేఉంటుంది.అప్‌హీలియన్వచ్చే సమయంలోనేదక్షిణ అర్థగోళంలో శీతాకాలం రావడం, సౌర రేడియేషన్తరుగుదల వల్ల, పగటి సమయముతక్కువగా ఉండుటవల్ల, దక్షిణ అర్థగోళంలో శీతాకాల ఉష్ణోగ్రతలుఉత్తరార్ధగోళంతోపొలిస్తే తక్కువగాఉంటాయి.

భూమి సూర్యునికి అతి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, ఉత్తరార్థగోళంలోశీతాకాలం, దక్షిణ అర్థగోళంలో వేసవిఉంటాయి.అందువలనసూర్యునినుండి భూమి యొక్క దూరం కాలంపై ఏమి ప్రభావంచూపలేదు.భూమిపై కాలంలో మార్పుకు భూమికిదాని అక్షంతోభ్రమణంలేకపొవడమే కారణం. భూమి యొక్క అక్షాల వంపు 23.4 డిగ్రీలు.ఇది డిసెంబరు, జనవరిలలో సూర్యున్నిదక్షిణనానికి దూరంగా ఉంచుతుంది, కాబట్టి ఉత్తరాన శీతాకాలం, దక్షిణంలో వేసవి ఉంటాయి. భూమి నుండి సూర్యుని యొక్క దూరంతోసంబంధం లేకుండా, భూగోళం యొక్కఏ భాగంలో సూర్యకాంతి తక్కువ సూటిగా కొట్టడంజరుగుతుందొ ఆ భాగంలోశీతాకాలము, ఏ భాగంలో సూర్యకాంతి చాలా సూటిగా కొట్టడంజరుగుతుందొఆభాగంలోవేసవి వస్తాయి.