భారతదేశ పార్లమెంట్ కొరకు చూడండి భారత పార్లమెంటు.

బ్రిటిష్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, లండన్

శాసనసభల యొక్క ఒక రకం పార్లమెంట్లు. అత్యంత ప్రసిద్ధ పార్లమెంట్లలో బహుశా ఒకటి యునైటెడ్ కింగ్డమ్‌లో ఉన్న పార్లమెంట్, దీనిని కొన్నిసార్లు "మదర్ ఆఫ్ ఆల్ పార్లమెంట్స్" (అన్ని పార్లమెంట్ల యొక్క తల్లి) అంటారు. పార్లమెంట్ పదం ఫ్రెంచ్ పదం పార్లిమెంట్ నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం మాట్లాడటం లేదా చర్చింటం. ఐస్లాండ్ యొక్క జాతీయ పార్లమెంటు The Althing, ఇది సా.శ. 930 కు ముందు స్థాపించబడింది, అలాగే ఇది ప్రపంచంలో అతి పురాతన శాసన నిర్మాణ శాఖగా ఇప్పటికీ నిలచి ఉంది. అయితే Althing నాలుగు శతాబ్దాలుగా ఒక శాసనసభ వలె క్రియాశీలముగా లేదు, దాని పాత్ర ఆధునికంగా ప్రాథమిక శాసనసభగా ఉంది.

భారత పార్లమెంటు, న్యూఢిల్లీ