పిల్లి (అయోమయ నివృత్తి)

పిల్లి కార్నివోరా క్రమానికి చెందిన చిన్న క్షీరదము, పెంపుడు జంతువు.