రచనలుసవరించు

  1. కుముద్వతి
  2. విజయభాస్కర విజయము
  3. రాధికా చంద్రావళులు
  4. వీరభారత కథామంజరి
  5. విక్టోరియాక్రాసు
  6. క్రీస్తుచరిత్ర
  7. అబిసీనియావిధ్వంసము
  8. మీర్ జుంలా
  9. వేంగీరాజ్యపతనము
  10. తిలోత్తమ - పాపయ్యశర్మ

మూలాలుసవరించు