ప్రకాశరావు

పుంల్లింగ పేరు

ప్రకాశరావు తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.