"బుక్కపట్నం రాఘవాచార్యులు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
(Created page with '{{శుద్ధి}} బుక్కవట్నం రాఘవాచార్యులు గారు కృష్ణా జిల్లా ఉరుటూ...')
 
{{శుద్ధి}}
బుక్కవట్నం రాఘవాచార్యులు [[కృష్ణా జిల్లా]], [[పామర్రు]] మండలం,[[ఉరుటూరు (పామర్రు)|ఉరుటూరు]] గ్రామంలో జన్మించాడు. ఇతడు పాశ్చాత్య నాటకాలను క్షుణ్ణంగా చదువుకున్న నాటక కళాకోవిదుడు. సంస్కృతం, తెలుగు, ఆంగ్ల సాహిత్యాలను కూలంకషంగా చదివాడు.
బుక్కవట్నం రాఘవాచార్యులు గారు కృష్ణా జిల్లా ఉరుటూడు
==నాటకరంగంలో శిక్షణ==
గ్రామంలో జన్మించారు. వీరు పాశ్చాత్య నాటకాలము కణంగా చదువుకున్న నాటక కళాకోవిదులు.
జీవితమంతా నాటక సమాజాలలోనే గడిపి అనేక మంది నటులకూ, ప్రయోక్తలకూ శిక్షణ ఇవ్వడంలోనే ఇతని కాలమంతా గడిచిపోయింది. నటునిలో ఏమాత్రం నిపుణత్వం ఉన్నా ఆ నటుడిని రత్నంలా తయారు చేసేవాడు. ఇతను బందరు రామమోహన్ థియేటరులోను, ఇండియన్ డ్రమెటక్ కంపెనీలోను, బాల భారత సంఘంలోను, మైలవరం బాలభారతీ నాటక సమాజంలోనూ నాట్యాచార్యులుగా ఉండి అనేక నాటకాలకు దర్శకత్వం వహించి, ఆనేకమంది నటులను తరిఫీదు చేశాడు. ఇతని శిష్యులలో [[డి.వి.సుబ్బారావు]], [[పారుపల్లి సుబ్బారావు]], [[జొన్నవిత్తుల శేషగిరిరావు]], [[అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి]], [[పంచాంగం రామానుజాచార్యులు]], [[గూడపాటి నరసింహారావు]] నాయుడు (గురజ నాయుడు), [[ఉప్పలూరి సంజీవరావు]], [[తుంగల చలపతిరావు]] మొదలైన ఉద్దండులు ఉన్నారు.
వచిస్కృతం, తెలుగు, ఆంగ్ల సాహిళ్యాలను కూలంకషంగా చదివిన వారు,
 
విdమంeూ వాటక సమూజాలలోనే గడిపి ఆవేక మంది నటులకూ, ప్రయోక్త. శాకూ శిక్షణ ఇవ్వడంలోనే ఆయన కాలమంతా గడిచిపోయింది,
వటులందరూ బుక్కపట్నం రాఘవా చార్యలు గారి శిష్యులై_ నాటక రంగ స్థలంలో తారాపథాన్ని అందుకున్నారు. ఎన్ని నాటక సమాజాలలో పనిచేసివా, మధితమఇది నటులకు శిక్షex ఇచ్చివా ఆయువకు ఏమాత్రం తృపి. కలిగిన లేదు. ఆనాటి నాటక కరా వైఖరులు ఆయనకు ఏమాత్రం నచ్చలేరు. వాటి ప్రదర్శవలనూ, వెరితలలు వేసిన వటుల వటనా విధానాలవూ దుయ్యబడుతూ *పcగీత মুসল సభ" ఆనే వహౌసవాన్ని రచించారు. విమర్శనాత్మకమ్చెన వాటి నాటక వైఖరులను చ్చితించిన |పప్రథమ వాటకం ఇదే. ఉద్దృతంగా సాగివ ఔత్సాహిక నాటక రణగ ఆదర్శాలు వృత్తి. పాటక సమూజాల పాయికి దిగజారడంతో విసుగెత్తి వేసారి పోయారు. 1924 ప్రాంతంలో 'భరతముని బృందం' అనే పేరున పిజయవాడలో ఒక నాటక కళాశాలను స్థాపించి మంతో మంది నటులకు, నాటక ప్రయోక్తలకు ఆదర్శంగా శాస్త్రీయ దృష్టితో శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరికి చేదోఁు వాదో ఒుగా ఉండి కీ గూడవల్లీ, రామబ్రహ్మంగారు కూడా దోహదంచేశారు. ఈ శిక్షణాలయం eజరాచురణగా నడిచింది. ఆంధ్రదేశంలోనే కాక భారత దేశం లోనే పత్రపధమంగా నాటక విద్యాలయం నీసించిన సతిష్ళ Uk రాఘవాచార్యులు గారికేదక్కింది.అంతేకాకనాటకరంగంలోని ప్రదర్శన ప్రయోగానికి కొవలసిన అన్ని
వటవిలో ఏమాత్రం విపుణత్వం ఉన్నా ఆ నటువి రత్నంలా తయాrు
చేసేవారు. ఆయన జీవితాన్ని ఆందుకే ధారపోశాడు, రాఘవాచార్యులుగారు బందరు
oమ3ూపాన్ థియేటరులోను, ఇండి యన్ డమెటక్ కంపెనీలోను, బాల భారత సంఘంథోను, మె_భవడం బాల భారతీ వాటక సమాజధలోమ నాట్యా చార్యులుగా ఉండి అనేక నాట5 లకు దర్శకళ్వ్నా వహించి, ఆనేకమంది నటు లను తరిఫీదు చేశారు, ప్రసిద్ద వటరె_న డి. వి. మచ్ఛా రావు, పారుప సుబ్బారావు, ఆంధ్ర గంధర్వ బౌన్నవితుల శేషగిరిరావు, వంగీత విద్వాన్ ఆర్షంకి శ్రీరామమూర్తి, పంచాంగం రామానుజాచార్యలు, గూడ పాటి వరసింహారావు నాయుడు ( గురజ నాయుడు ), ఉప్పలూరి సంజీవరావు, తుంగల చలపతిరావు మొదలైన ఉద్దండ
వటులందరూ బుక్కపట్నం రాఘవా చార్యలు గారి శిష్యులై_ నాటక రంగ స్థలంలో తారాపథాన్ని అందుకున్నారు. ఎన్ని నాటక సమాజాలలో పనిచేసివా, మధితమఇది నటులకు శిక్షex ఇచ్చివా ఆయువకు ఏమాత్రం తృపి. కలిగిన లేదు. ఆనాటి నాటక కరా వైఖరులు ఆయనకు ఏమాత్రం నచ్చలేరు. వాటి ప్రదర్శవలనూ, వెరితలలు వేసిన వటుల వటనా విధానాలవూ దుయ్యబడుతూ *పcగీత মুসল సభ" ఆనే వహౌసవాన్ని రచించారు. విమర్శనాత్మకమ్చెన వాటి నాటక వైఖరులను చ్చితించిన |పప్రథమ వాటకం ఇదే. ఉద్దృతంగా సాగివ ఔత్సాహిక నాటక రణగ ఆదర్శాలు వృత్తి. పాటక సమూజాల పాయికి దిగజారడంతో విసుగెత్తి వేసారి పోయారు. 1924 ప్రాంతంలో 'భరతముని బృందం' అనే పేరున పిజయవాడలో ఒక నాటక కళాశాలను స్థాపించి మంతో మంది నటులకు, నాటక ప్రయోక్తలకు ఆదర్శంగా శాస్త్రీయ దృష్టితో శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరికి చేదోఁు వాదో ఒుగా ఉండి కీ గూడవల్లీ, రామబ్రహ్మంగారు కూడా దోహదంచేశారు. ఈ శిక్షణాలయం eజరాచురణగా నడిచింది. ఆంధ్రదేశంలోనే కాక భారత దేశం లోనే పత్రపధమంగా నాటక విద్యాలయం నీసించిన సతిష్ళ Uk రాఘవాచార్యులు గారికేదక్కింది.అంతేకాకనాటకరంగంలోని ప్రదర్శన ప్రయోగానికి కొవలసిన అన్ని
సూత్రాలనూ విసరించే నాటక ఓపిక గ్రంధాన్ని కే రచించారు. ఒక్క చెక్క మిణాద ఎతో పuు దలతో నాటక విద్యాలయాన్ని కొంత కాeధ వడిపారు గాని, వారికి వెనకనుంచి వటువంటకి ఆదరణా దాకపోవడం వర్గా ఆ నాట్య విద్యాలయాన్ని మూసివేశారు, అంతటితో ఊరుకోక గూడవల్లి రామబ్రహ్మంగారి "సజామిత్ర' స్చతి కలో నాటక కళోర్టరణకు కావలసిన అన్ని మార్గాలనూ వివరిస్చూ. అనేక వ్యాసాలు వాశారు. ఒక వ్యాసంలో స్థానం నరసింఫోరావు గారికీ బహిరంగ లేఖ వ్రాసూ. సాంఘిక వాటS*ు చిన్హ్నవి, ఒక గంటకు తక్కువ కాకుండా దేaడు గంటలకు మిధచకుండా ఉండే నాటకాలు వాయించి ప్రదర్శించం డనీ, బహిరంగ ప్రదేశాలలో వీధి నాటకా లాగా వాటకాలు ప్రదర్శించమనీ సూచిసూ ఆ వాడే ఆరుబయలు పోటక రంగస్థలాలను ప్రోత్సహించారు. సూబక కళను ఆభివృద్ధిలోకి తీసుకు రావడానికి అపార్ట్నీళలూ కృషి చేశారు. ఆందుకు ఎన్నో కలెలు కన్నారు. భరత నాట్య శ్వాపంలోని శాస్త్రీయమెన సూత్రాలన్నింటినీ నాటి నాటకరంగానికి అన్వయించాలని వారి అభిమతం. వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా 'స్వప్న వాసవ దత్త', 'రాధాకృష్ణ', చేణీ సంహారం' మొదలె_న సొటకాలను ఆడించి ఆంధ్ర దేశంలో అనేకమంది కళావేత్తల ప్రశంస అందుకున్నారు.
-
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1789795" నుండి వెలికితీశారు