"సుదర్శన శతకం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

జ్వాలావర్ణనమ్ పూర్తిగా సవరించాను
(11 వ శ్లోకం నుండి 15 వ శ్లోకమ్ వరకు క్రొత్తగా చేర్చాను)
ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
(జ్వాలావర్ణనమ్ పూర్తిగా సవరించాను)
ట్యాగులు: విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సవరణ చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 
తం కూరనారాయణ నామకం మునిమ్ ||
 
జ్వాలావర్ణనం ప్రథమమ్
 
;మొదటి శ్లోకం :
వృద్ధిః సా దీధితీనాం వృజినమనుజనుర్మార్జయత్వార్జితం వః ||
 
16
 
తప్తా స్వేనోష్మణేవ ప్రతిభటవపుషామస్రధారా ధయన్తీ
 
ప్రాప్తేవ క్షీబభావం ప్రతిదిశమసకృత్ తన్వతీ ఘూర్ణితాని |
 
వంశాస్థిస్ఫోట శబ్దం ప్రకటయతి పటూన్ యా వహన్త్యట్టహాసన్
 
భా సా వః స్యదనాంగ ప్రభుసముదయినీ స్పన్దతాం చిన్తితాయ ||
 
17
 
దేవైరాసేవ్యమానో ధనుజభట భుజాదణ్డ దర్పోష్మతప్తైః
 
ఆశారోధో తిలంఘీ లుటదుడుపటలీ లక్ష్యడిండీరపిణ్డః |
 
రింగజ్వాలా తరంగ త్రుటితరిపుతరువ్రాత పాత్రోగ్రమార్గః
 
చాక్రో వః శోచిరోఘః శమయతు దురితాపహ్నవం దావ వహ్నిమ్ ||
 
18
 
భ్రామ్యన్తీ సంశ్రితానాం భ్రమశమనకరీ చ్ఛన్నసూర్య ప్రకాశా
 
సూర్యాలోకానురూపా రిపుహృదయ తమస్కారిణీ నిస్తమస్కా|
 
ధారా సంపాతినీ చ ప్రకటితదహనా దీప్తిరస్త్రేశితుర్వః
 
చిత్రా భద్రాయ విద్రావిత విమతజనా జాయతామాయతాయ ||
 
19
 
నిన్యే వన్యేవ కాశీ దవశిఖి జటిల జ్యోతిషా యేన దాహం
 
కృత్యా వృత్త్యావిలిల్యే శలభసులభయా యత్ర చిత్ర ప్రభావే |
 
రుద్రోప్యద్రేర్దుహిత్రా సహ గహనగుహాం యద్భయాదభ్యయాసీత్
 
దిశ్యాద్విశ్వార్చితో వః స శుభమనిభృతం శౌరిహేతిప్రతాపః
 
20
 
ఉద్యన్ బింబాదుదారాన్నయనహిమజలం మార్జయన్ నిర్జరీణాం
 
అజ్ఞానధ్వాన్తమూర్ఛాకరజని రజనీభఞ్జన వ్యఞ్జితాధ్వా |
 
న్యక్కుర్వాణా గ్రహాణాం స్ఫురణ మపహరనర్చిషః పావకీయాః
 
చక్రేశార్కప్రకాశో దిశతు దశ దిశో వ్యశ్నువానం యశో వః ||
 
21
 
వర్గస్య స్వర్గధామ్నామపి దనుజనుషాం విగ్రహం నిగ్రహీతుం
 
దాతుం సద్యో బలానాం శ్రియమతశయనీం పత్రభంగానువృత్యా |
 
యోక్తుం దేదీప్యతే యా యుగపదపి పురో భూతిమయ్యా ప్రకృత్యా
 
సా వో నుద్యాదవిద్యాం ద్యుతిరమృతరసస్యన్దినీ స్యాన్దనాంగీ ||
 
22
 
దాహం దాహం సపత్నాన్ సమరభువి లసద్భస్మనా వర్త్మనాయాన్
 
కవ్యాదప్రేత భూతా ద్యభిలషిత పుషా ప్రీత కాపాలికేన
 
కఙ్కాలైః కాలధౌతం గిరిమివ కురుతే యః స్వకీర్తేర్విహర్తుం
 
ఘృష్టిః సాందృష్టికం వః సకలముపనయత్వాయుధాగ్రేసరస్య ||
 
23
 
దగ్ధానాం దానవానాం సభసితనిచయైః అస్తిభిః సర్వశుభ్రాం
 
పృధ్వీ కృత్యా పి భూయో నవరుధిర ఝరీ కౌతుకం కౌణపేభ్యః |
 
కర్వాణం బాష్పపూరైః కుచతట ఘుసృణక్షాలనైస్తద్యుధూనాం
 
పాపం పాపచ్యమానం శమయతు భవతామస్త్రరాజస్య తేజః ||
 
24
 
మగాన్మోషం లలాటానల ఇతి మదనద్వేషిణా ధ్యాయతేవ
 
స్రష్ట్రా ప్రోన్నిద్ర వాసాంబుజ దలపటల ప్లోషముత్పశ్యతేవ |
 
వజ్రాగ్మిర్మాస్మ నాశం వ్రజదితి చకితినేవ శక్రేణ బద్ధైః
 
స్తోత్రైరస్త్రేశ్వరస్య ద్యతు దురిత శతం ద్యోతమానా ద్యుతిర్వః ||
 
ఇతి జ్వాలావర్ణనమ్ ప్రథమమ్
 
 
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1794802" నుండి వెలికితీశారు