"క్వాంటం సంఖ్య" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

|}
 
 
 
సారణి 3.
 
{| class="wikitable"
|-
!
! s ({{math|1=''ℓ'' = 0}})
! colspan="3" |p ({{math|1=''ℓ'' = 1}})
! colspan="5" |d ({{math|1=''ℓ'' = 2}})
! colspan="7" |f ({{math|1=''ℓ'' = 3}})
|-
!
! {{math|1=''m'' = 0}}
! {{math|1=''m'' = 0}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±1}}
! {{math|1=''m'' = 0}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±1}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±2}}
! {{math|1=''m'' = 0}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±1}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±2}}
! colspan="2" |{{math|1=''m'' = ±3}}
|-
!
! ''s''
! ''p''<sub>''z''</sub>
! ''p''<sub>''x''</sub>
! ''p''<sub>''y''</sub>
! ''d''<sub>''z<sup>2</sup>''</sub>
! ''d''<sub>''xz''</sub>
! ''d''<sub>''yz''</sub>
! ''d''<sub>''xy''</sub>
! ''d''<sub>''x<sup>2</sup>−y<sup>2</sup>''</sub>
! ''f''<sub>''z<sup>3</sup>''</sub>
! ''f''<sub>''xz<sup>2</sup>''</sub>
! ''f''<sub>''yz<sup>2</sup>''</sub>
! ''f''<sub>''xyz''</sub>
! ''f''<sub>''z(x<sup>2</sup>−y<sup>2</sup>)''</sub>
! ''f''<sub>''x(x<sup>2</sup>−3y<sup>2</sup>)''</sub>
! ''f''<sub>''y(3x<sup>2</sup>−y<sup>2</sup>)''</sub>
|-
!{{math|1=''n'' = 1}}
| [[File:S1M0.png|50px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!{{math|1=''n'' = 2}}
| [[File:S2M0.png|50px]]
| [[File:P2M0.png|50px]]
| [[File:Px orbital.png|50px]]
| [[File:Py orbital.png|50px]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!{{math|1=''n'' = 3}}
| [[File:S3M0.png|50px]]
| [[File:P3M0.png|50px]]
| [[File:P3x.png|50px]]
| [[File:P3y.png|50px]]
| [[File:D3M0.png|50px]]
| [[File:Dxz orbital.png|50px]]
| [[File:Dyz orbital.png|50px]]
| [[File:Dxy orbital.png|50px]]
| [[File:Dx2-y2 orbital.png|50px]]
|
|
|
|
|
|
|
|-
!{{math|1=''n'' = 4}}
| [[File:S4M0.png|50px]]
| [[File:P4M0.png|50px]]
| [[File:P4M1.png|50px]]
| [[File:P4M-1.png|50px]]
| [[File:D4M0.png|50px]]
| [[File:D4xz.png|50px]]
| [[File:D4yz2.png|50px]]
| [[File:D4xy.png|50px]]
| [[File:D4x2-y2.png|50px]]
| [[File:F4M0.png|50px]]
| [[File:Fxz2 orbital.png|50px]]
| [[File:Fyz2 orbital.png|50px]]
| [[File:Fxyz orbital.png|50px]]
| [[File:Fz(x2-y2) orbital.png|50px]]
| [[File:Fx(x2-3y2) orbital.png|50px]]
| [[File:Fy(3x2-y2) orbital.png|50px]]
|-
!{{math|1=''n'' = 5}}
| [[File:S5M0.png|50px]]
| [[File:P5M0.png|50px]]
| [[File:P5M1.png|50px]]
| [[File:P5y.png|50px]]
| [[File:D5M0.png|50px]]
| [[File:D5xz.png|50px]]
| [[File:D5yz.png|50px]]
| [[File:D5xy.png|50px]]
| [[File:D5x2-y2.png|50px]]
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
|-
!{{math|1=''n'' = 6}}
| [[File:S6M0.png|50px]]
| [[File:P6M0.png|50px]]
| [[File:P6x.png|50px]]
| [[File:P6y.png|50px]]
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
|-
!{{math|1=''n'' = 7}}
| [[File:S7M0.png|50px]]
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
| '''. . .'''
|}
 
బొమ్మ 2. కోశం (shell), ఉప-కోశం, విగతి (orbital) అంటే ఏమిటో వివరించే బొమ్మ. (NOTE: Try to get this figure from Wiki sources)
7,850

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2647565" నుండి వెలికితీశారు