ప్రయాగ (అయోమయనివృత్తి)

(ప్రయాగ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ప్రయాగ అలహాబాదు నగరానికి ప్రాచీనమైన పేరు.


ప్రయాగ తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.