బంగారు బాబు (అయోమయ నివృత్తి)

(బంగారుబాబు నుండి దారిమార్పు చెందింది)