బండారు తమ్మయ్య(1891-1970) గొప్ప పండితుడు, పరిశోధకుడు. ఇతడు 1891, నవంబరు 24వ తేదీన జన్మించాడు.

రచనలు[1] మార్చు

 1. శివశ్రీ పండిత బండారు తమ్మయ్యగారి స్వీయచరిత్రము
 2. మడివాలు మాచయ్య చరిత్రము
 3. బసవపురాణము (నాచన సోమనాథుని ద్విపదకావ్యం పరిష్కరణ)
 4. బండారు తమ్మయ్య పీఠికలు
 5. శ్రీనాథ మహాకవి
 6. వేమనచరిత్ర
 7. శివశ్రీ బండారు తమ్మయ్య వ్యాసావళి
 8. శ్రీ చోడలింగ శతకము : పరవాది గజాంకుశము (గ్రంథి రామలింగకవి కృతి పరిష్కరణ)
 9. అనుభవసారము (పాల్కురికి సోమనాథుని కృతి పరిష్కరణ)
 10. వైజయంతీవిలాసము
 11. శక్తి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతము
 12. జగద్గురు శ్రీరేణుకాచార్య చరిత్ర
 13. రఘువంశ కథనము : ప్రథమ ఖండము
 14. శ్రీనాథ మహాకవిచే రచింపబడిన భీమఖండము అను నామాంతరము గల శ్రీభీమేశ్వరపురాణము ( పరిష్కరణ)
 15. చతుర్వేదసారము (పరిష్కరణ)
 16. కుమారసంభవము (పరిష్కరణ)
 17. పాలకురికి సోమనాథకవి లఘుకృతులు
 18. శ్రీ వృషాధిప శతకము
 19. వీరశైవ దర్శనము[2]

బిరుదులు మార్చు

 • విమర్శకాగ్రేసర
 • ఐతిహాసిక సమ్రాట్
 • ధర్మభూషణ
 • శివశరణ

మూలాలు మార్చు