బైనాక్యులర్స్

బైనాక్యులర్స్ (binoculars) అనేవి సుదూర వస్తువులు చూచునపుడు రెండూ కళ్ళు (ద్వినేత్ర దృష్టి) ఉపయోగించి చూడగలిగేలా ప్రక్కప్రక్కనే బిగించబడి, అదే దిశలోని స్థానమును సమానంగా రెండూ కళ్ళతో చూసే దూరదర్శినిలు.

బైనాక్యులర్స్