మచ్చ వేంకటకవి 19 వ శతాబ్దిలోని సుప్రసిద్ధ విద్వత్కవులలో ఒకడు. ఇతడు తెలగ కులజుడు. ఇతడు 1856లో శ్రీకాకుళము జిల్లాలోని జలుమారులో జన్మించాడు. గంగయ్య కుమారుడు.

రచయిత రచనాలుసవరించు

వేంకటకవి కవితాశైలి మిక్కిలి ప్రశస్తమ.

ఇతర విశేషాలుసవరించు

పర్లాకిమిడి రాజావారి కళాశాలలో కొంతకాలము తెలుగు పండితులుగ ఉన్నాడు.