మర్రి (అయోమయ నివృత్తి)

ఇంటిపేరు

మర్రి (ఆంగ్లం Banyan) ఫైకస్ జాతికి చెందిన ఒక చెట్టు.


మర్రి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.