మహాప్రస్థానం (అయోమయ నివృత్తి)

మహాప్రస్థానం - శ్రీశ్రీ ఒక అభ్యుదయ కవితా సంపుటి.

సినిమాలు

మార్చు

మహాప్రస్థానం (సినిమా) - 1982 లో విడుదలయిన ఒక సినిమా.