మహాసముద్రం (అయోమయ నివృత్తి)

మహాసముద్రం అంటే భూమిపై ఉన్న అవిచ్ఛిన జలరాశి. మహాసముద్రం అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: