మారేడుపల్లి పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

తెలంగాణ మార్చు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మార్చు