మార్కొండపుట్టి (అయోమయ నివృత్తి)

(మార్కొండపుట్టి నుండి దారిమార్పు చెందింది)