మార్షల్ దీవులు

ఓషియానియాలో ఒక దేశం

ఓషియానియాలో ఒక దేశం.

మార్షల్ ఐలాండ్స్
Flag of మార్షల్ ఐలాండ్స్ మార్షల్ ఐలాండ్స్ యొక్క
జాతీయగీతం
ఫరెవర్ మార్షల్ ఐలాండ్స్
మార్షల్ ఐలాండ్స్ యొక్క స్థానం
ఆంగ్లం, Marshallese