#

# ఈ జాబితాకి సరిపోలిన బయటి లింకులని *నిరోధించము*,
# అవి నిరోధపు జాబితాలోని పద్దులతో సరిపోలినా గానీ.
#
# ఛందస్సు ఇదీ:
#  * "#" అక్షరం నుండి లైను చివరివరకూ ప్రతీదీ ఓ వ్యాఖ్యే
#  * ఖాళీగా లేని ప్రతీ లైనూ URLలలో హోస్ట్ పేరుని సరిపోల్చే regex తునక

 #
"https://te.wikipedia.org/wiki/మీడియావికీ:Spam-whitelist" నుండి వెలికితీశారు