మూస:వర్గచర్చకింద

పై సారాంశం ముగిసిన ఓ చర్చకు సంబంధించినది. దీన్ని మార్చకండి. ఇకపై చెయ్యదలచిన వ్యాఖ్యానాలు సంబంధిత చర్చాపేజీల్లో చెయ్యాలి. (వర్గపు చర్చాపేజీలోగానీ, తొలగింపు సమీక్ష గానీ). ఈ విభాగంలో మాత్రం ఎటువంటి దిద్దుబాట్లూ చెయ్యరాదు.