ఉదాహరణ : {{విలీనము|విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము అక్కడ| విలీనము తర్వాత నిలిచే వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}} {{విలీనము ఇక్కడ| విలీనము జరగవలసిన వ్యాసపుపేజి శీర్షిక}}