ఈ సభ్యుడు వికీపీడియాలో గత
18 సంవత్సరాల, 5 నెలల, 24 రోజులుగా సభ్యుడు.