మోర్స్ కోడ్ లేదా మోర్స్ కోడ్ (ఆంగ్లం: Morse code) ఒక సంకేత(కోడ్) భాష. ఇందులో రెండే అక్షరాలు ఉంటాయి. అవి డిట్ (.), డా (-). ప్రతి ఆంగ్ల అక్షరానికి, అంకెకు, పంక్చువేషన్ మార్క్ కు ఈ రెండు అక్షరాలతో ఒక కోడ్ ను ఏర్పరచటం జరిగింది. సంక్షిప్త రహస్య సందేశాలను పంపటానికి ఈ కోడ్ ను ఉపయోగిస్తారు. ఈ కోడ్ ను మొదట సామ్యూల్ F. B. మోర్స్ కనుగొనటంతో దీనికి ఆయన పేరే పెట్టారు. టెలిగ్రాఫ్ ను కనుగొంది కూడా మార్స్ యే.

మోర్స్ కోడ్ మార్చు

అక్షరం కోడ్ ఉచ్చారణ
A .- డిట్ డా
B -... డా డిట్ డిట్ డిట్
C -.-. డా డిట్ డా డిట్
D -.. డా డిట్ డిట్
E . డిట్
F ..-. డిట్ డిట్ డా డిట్
G --. డా డా డిట్
H .... డిట్ డిట్ డిట్ డిట్
I .. డిట్ డిట్
J .--- డిట్ డా డా డా
K .-. డా డిట్ డా
L .-.. డిట్ డా డిట్ డిట్
M -- డా డా
N -. డా డిట్
O --- డా డా డా
P .--. డిట్ డా డా డిట్
Q --.- డా డా డిట్ డా
R .-. డిట్ డా డిట్
S ... డిట్ డిట్ డిట్
T - డా
U ..- డిట్ డిట్ డా
V ...- డిట్ డిట్ డిట్ డా
W .-- డిట్ డా డా
X -..- డా డిట్ డిట్ డా
Y -.-- డా డిట్ డా డా
Z --.. డా డా డిట్ డిట్
1 .---- డిట్ డా డా డా
2 ..--- డిట్ డిట్ డా డా డా
3 ...-- డిట్ డిట్ డిట్ డా డా
4 ....- డిట్ డిట్ డిట్ డిట్ డా
5 ..... డిట్ డిట్ డిట్ డిట్ డిట్
6 -.... డా డిట్ డిట్ డిట్ డిట్ డిట్
7 --... డా డా డిట్ డిట్ డిట్
8 ---.. డా డా డా డిట్ డిట్
9 ----. డా డా డా డా డిట్
0 ---- డా డా డా డా డా
. .-.-.- డిట్ డా డిట్ డా డిట్ డా
, --..-- డా డా డిట్ డిట్ డా డా
? ..--.. డిట్ డిట్ డా డా డిట్ డిట్
' .----. డిట్ డా డా డా డా డిట్
! -.-.-- డా డిట్ డా డిట్ డా డా
/ -..-. డా డిట్ డిట్ డా డిట్
[ -.--. డా డిట్ డా డా డిట్
] -.--.- డా డిట్ డా డా డిట్ డా
& .-... డిట్ డా డిట్ డిట్ డిట్
: ---... డా డా డా డిట్ డిట్ డిట్
; -.-.-. డా డిట్ డా డిట్ డా డిట్
= -...- డా డిట్ డిట్ డిట్ డా
+ .-.-. డా డిట్ డిట్ డిట్
- -....- డా డిట్ డిట్ డిట్ డిట్ డా
_ ..--.- డిట్ డిట్ డా డా డిట్ డా
? .-..-. డిట్ డా డిట్ డిట్ డా డిట్
$ ...-..- డిట్ డిట్ డిట్ డా డిట్ డిట్ డా
@ -... డిట్ డా డా డిట్ డా డిట్

వినియోగం మార్చు

ఒక్కొక్క అక్షరం మధ్యలో మూడు స్పేసులు ఖాళీగా వదిలేయాలి.

  • WIKIPEDIA ను మోర్స్ కోడ్ లో .-- .. -.- .. .--. . -.. .. .- గా రాస్తారు.

రెండు పదాల మధ్యలో ఏడు స్పేసులను ఖాళీగా వదిలేయాలి. (నాల్గవ స్పేసు బదులుగా "/" ఉపయోగించటం చదివేవారికి మరింత సౌలభ్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

  • TELUGU WIKIPEDIA ను మోర్స్ కోడ్ లో - . .-.. ..- --. ..- / .-- .. -.- .. .--. . -.. .. .- గా రాస్తారు.