యోగి (అయోమయ నివృత్తి)

  • యోగి - తెలుగు నాట ఎందరెందరో మహాయోగులు జన్మించినారు. అట్టి వారి గురించి ఇక్కడ చదవగలరు.
  • యోగి (2007 సినిమా) - 2007లో విడుదలయిన ఒక నినిమా.
  • యోగి - హిందూమతం ఆరాధన లోని మనిషి