రఘురామయ్య అనగా రఘు వంశమునకు తిలకమైన శ్రీరాముడు.


రఘురామయ్య పేరుతో కొందరు ప్రముఖులు: